REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BPOSITIVE

Właścicielem Sklepu Internetowego BPositive jest Spółka BPositive prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bpositive Ltd., Craved House Uxbridge Road 40-44, W5 2BS London, Wielka Brytania posługująca się polskim Numerem Identyfikacji Podatkowej PL8961583053.

KONTAKT

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w następujący sposób:
Telefonicznie po numerem telefonu: +48 661 985 132 (w dni robocze od godz. 10.00 do godz. 17.00),
Mailowo na adres: info@bpositive.pl,
Listownie na adres: BPositive, ul. Dębowa 30, 51-361 Wilczyce, Polska.

DEFINICJE

Sprzedawca - Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego BPositive jest Spółka BPositive prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bpositive Ltd., Craved House Uxbridge Road 40-44, W5 2BS London, Wielka Brytania posługująca się polskim Numerem Identyfikacji Podatkowej PL8961583053.

Czas Realizacji Zamówienia – czas, w którym Zamówienie jest kompletowane przez Sprzedawcę, a następnie wydawane przewoźnikowi; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem Zamówienia przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi);

Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy);

Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia oraz zakupu w Sklepie Internetowym BPositive oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną;
Adresat Docelowy – beneficjent (Osoba Fizyczna lub Instytucja) wskazany przez Klienta otrzymujący 10% wartości jego zamówienia brutto.

Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną; dedykowany Klientowi, modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu przez Klienta Rejestracji;

Koszyk – usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient zatwierdza przedmiot i warunki Zamówienia tj. rodzaj i ilość Towarów, dane do dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności;

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego BPositive;

Rejestracja – usługa świadczona drogą elektroniczną; procedura dokonywana przez Klienta w sposób wskazany w Regulaminie w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu Internetowego;

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bpositive.pl z wykorzystaniem, którego Klient może wszczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary;

Towar – produkty dostępne w Sklepie Internetowym BPositive mogące stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; obraz Towaru przedstawiony na stronach Sklepu jest wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter jedynie informacyjny;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków, dokonywane przy wykorzystaniu Koszyka.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, modelu handlowego, sklepu internetowego, strony internetowej serwisu, a także do wzorców formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy i właściciela Sklepu, a korzystanie z nich może występować wyłącznie za pisemną zgodą Sprzedawcy i właściciela Sklepu

1.2 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, zakładania i prowadzenia Konta, dokonywania płatności, realizacji dostawy, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.

1.3 Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.

1.4 Z ofert dostępnych na stronie Sklepu korzystać mogą osoby w wieku co najmniej 18 lat.

1.5 Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów

1.6 Każdy klient jest uprawniony do posiadania jednocześnie maksymalnie jednego konta klienta. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania wielokrotnych rejestracji.

1.7 Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów. Sklep udostępnia również każdemu Klientowi bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną całodobowo przez wszystkie dni w roku. Usługami tymi są: formularz Zamówienia, formularz Rejestracji i logowania, Konto i Koszyk.

1.8 W celu korzystania ze Sklepu po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli.

1.9 Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.

1.10 Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Klienta w sieci Internet.

1.11 Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim

2. REJESTRACJA

2.1 W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Klienta, należy dokonać uprzednio Rejestracji.

2.2 Rejestracja dokonywana jest przez Klienta za pośrednictwem interaktywnego formularza, który udostępniany jest w procedurze składania Zamówienia po uaktywnieniu pola „Założyć konto?”. Klient wypełnia formularz stosuje się do odpowiednich komunikatów wyświetlanych w formularzu podczas jego uzupełniania, a następnie aktywuje przycisk „Zamów i zapłać”. Informacje podane przez Klienta w procesie Rejestracji powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji wysłanego na adres e-mail Klienta, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta ze Sprzedawcą na czas nieokreślony.

2.3 Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie, poprzez usuniecie posiadanego konta. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę prowadzenia w każdym czasie w trybie natychmiastowym, jeżeli Klient narusza postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.4 W procesie Rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.

3. ZAWARCIE UMOWY SPRZDAŻY

3.1 Zamówienia W Sklepie można składać całodobowo, przez wszystkie dni w roku, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze w godzinach od 10:00 do 17:00.

3.2 Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy:

a) Mają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego;

b) Nie mają statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego.

3.3 Klient nieposiadający zarejestrowanego Konta, może złożyć Zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu z pominięciem procedury Rejestracji i logowania (tzw. zakup bez rejestracji).

3.4 Klient sporządza Zamówienie poprzez dodawanie Towarów do Koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik Towarów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować.

3.5 Po potwierdzeniu wyboru Towarów i wyborze formy przekazania środków (10% wartości transakcji), klient wskazuje w formularzu Zamówienia formę płatności oraz adres i dane do wysyłki. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Zamów i zapłać”.

3.6 Każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. suma całkowita i informacje szczegółowe Zamówienia.

3.7 W procesie składania Zamówienia, do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zamów i zapłać” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w Zamówieniu jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Po tym momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez bezpośredni, niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą.

3.8 Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie ww. oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

3.9 Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu i wysyłana jest na adres e-mail Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta adres.

3.10 Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za zakupiony przez Klienta Towar przez Sprzedawcę.

4. CENY I METODY PŁATNOŚCI

4.1 Ceny podane na stronach Sklepu są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Ceny wyrażone są w złotych polskich. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.

4.2 Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:

a) Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b) Płatność kartą kredytową

c) Płatność przy użyciu systemu płatniczego firmy PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul.Grunwaldzkiej 186.

4.3 Klient jest zobowiązany uiścić płatność za Zamówienie najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.4 Na każdy sprzedany Towar na terenie Polski wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci Faktury VAT, która wysyłana jest do klienta drogą elektroniczną. Do każdego zamówienia poza granice Polski dołączana jest faktura VAT. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.

4.5 Ceny podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w szczególności w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów), z zastrzeżeniem, iż warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.

5. DOSTAWA, KOSZTY WYSYŁKI

5.1 Zamówienia realizowane są na terenie całego świata.

5.2 Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Sprzedawcę.

5.3 Koszt przesyłki, z wyjątkiem przesyłki poza granicami Polski, opłacany jest przez Sprzedawcę.

5.4 Towary dostarczane są na adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.

5.5 Przewidywany czas dostarczenia Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski nie powinien przekroczyć 6 (sześciu) Dni Roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę (zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia).

5.6 Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania mu przesyłki.

6. REKLAMACJE

6.1 Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe.

6.2 Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.

6.3 Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Towar ma wadę Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.

6.4 Każdy Towar kupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeżeli posiada wady stanowiące o jego niezgodności z zawartą Umową Sprzedaży

6.5 Wszelkie Reklamacje należy składać drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady (wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem załatwienia reklamacji oraz wskazaniem wady Towaru) lub wypełnionym formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki na adres: BPositive, ul. Dębowa 30, 51-361 Wilczyce, Polska, z dopiskiem: „Reklamacje e-sklep BPositive”.

6.6 Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni, liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany Towar, ustosunkuje się do żądania Klienta.

6.7 W niektórych przypadkach Sprzedawca ma prawo poprosić Klienta o przesłanie mu zdjęć Produktu(-ów) podlegających Reklamacji.

6.8 O rozpatrzeniu Reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.

6.9 W przypadku nieuwzględnienia Reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności Reklamacji.

6.10 W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, wymagane jest aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

6.11 W przypadku zgłoszenia Reklamacji co do Towaru przez Klienta po dokonanym przez Sprzedającego przekazie środków pieniężnych w wysokości 10% wartości brutto transakcji o czym mowa w punkcie 10 niniejszego Regulaminu, Klient ma prawo jedynie do wymiany Towaru na każdą inną rzecz znajdującą się aktualnie w ofercie Sprzedawcy o wartości równej lub wyższej dokonanej przez niego transakcji, przy założeniu uiszczenia różnicy pomiędzy Towarem zwracanym a wymienianym o wyższej wartości. W przypadku decyzji o zwrocie Klientowi w trakcie postępowania reklamacyjnego środków pieniężnych za zakupiony Towar zostaną one pomniejszone o wartość 10% wartości brutto transakcji, które zostały już przekazane wskazanemu przez Klienta Adresatowi Docelowi zgodnie z zapisami punktu 10 niniejszego regulaminu.

6.12 Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi można składać również na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: info@bpositive.pl

6.13 Informujemy jednocześnie, że Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr

7. ZWROTY I WYMIANY. ZWROTY PŁATNOŚCI

7.1 Klient będący konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy Sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia wydania Towaru, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827).

7.2 Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez Klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: info@bpositive.pl Prosimy o wpisanie w tytule maila słowa „Zwrot”.

7.3 Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

7.4 Klient odsyła Towar wraz z dowodem zakupu, co do którego następuje odstąpienie od Umowy Sprzedaży na następujący adres: BPositive, ul. Dębowa 30, 51-361 Wilczyce, Polska niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni liczonych od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem 14 dni.

7.5 Koszt przesyłki zwrotnej, z wyjątkiem przesyłki zwrotnej poza granicami Polski, opłacany jest przez Sprzedawcę, pod warunkiem wykorzystania przez Klienta udostępnionego na stronie Sklepu Formularza Zwrotu (oraz skorzystania z usług przewoźnika wskazanego przez Sprzedawcę w Formularzu Zwrotu lub w inny sposób wskazany przez Sprzedawcę). W przeciwnym razie koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient.

7.6 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru oraz funkcjonowania Towaru.

7.7 W celu stwierdzenia cech, charakteru oraz funkcjonowania Towaru Klient ma prawo otworzyć lub rozpakować paczkę, by sprawdzić i zbadać ją w sposób przyjęty zwyczajowo w sklepach stacjonarnych. Rozumie się przez to, w szczególności w przypadku odzieży i obuwia przymierzenie jedynie na próbę (jak w sklepie stacjonarnym).

7.8 Klient zobowiązany jest do odesłania Towaru w komplecie, w pierwotnym stanie, bez uszkodzeń i w oryginalnym opakowaniu.

7.9 Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r. Dz.U. z 2014r., poz. 827):

7.9.1 o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy po dostarczeniu Towaru

7.9.2 w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie klienta lub na życzenie klienta zmodyfikowanego lub spersonalizowanego.

7.10 W przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego poprawności procedury zwrotu Towaru, Klient zamiast dokonywania zwrotu może skorzystać z procedury wymiany Towaru na każdą inną rzecz znajdującą się aktualnie w ofercie Sprzedawcy o wartości równej lub wyższej dokonanej przez niego transakcji, przy założeniu uiszczenia różnicy pomiędzy Towarem zwracanym a wymienianym o wyższej wartości.

7.11 Formularz Zwrotu/Wymiany oraz Procedura Zwrotu towaru dostępne są na stronach Sklepu.

7.12 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

7.13 Zwrot płatności Klienta zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi opłat związanych z tym zwrotem.

7.14 Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego przez Klienta Towaru lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. PRZEKAZYWANIE 10 % NA RZECZ ADRESATA DOCELOWEGO

8.1 Sprzedawca zobowiązuje się dokonać przekazu pieniężnego w wysokości 10% wartości brutto transakcji zawartej na podstawie Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na rzecz Adresata Docelowego, w przypadku gdy Klient jako formę przekazania środków wybierze PRZELEW NA TELEFON lub w przypadku, gdy Klient jako formę przekazania środków wybierze WYBIERZ Z LISTY ORGANIZACJI.

8.2 W przypadku, gdy Klient jako formę przekazania środków wybiera PRZELEW NA TELEFON, zostaje informowany przez Sprzedawcę, o obowiązku wysłania przez Adresata Docelowego z jego numeru telefonu sms-a ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie jego numeru telefonu oraz podać numer transakcji zakupowej, której to dotyczy.

Treść sms-a musi zawierać następujące stwierdzenie: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swojego numeru telefonu. Numer transakcji …………...”.

Klient po zakończonej transakcji i dokonaniu płatności otrzymuje dodatkowo od Sprzedawcy przypomnienie w postaci maila z informacją:

„Zgodnie z rozporządzeniem RODO byśmy mogli dokonać przelewu na telefon Osobie lub Organizacji, którą chcesz wesprzeć, wystarczy że, otrzymamy od niej sms-a na numer 735 88 76 88 o treści : „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swojego numeru telefonu. Numer transakcji …………...”

Informujemy, że numer telefonu zostanie użyty jedynie w celu dokonania przelewu środków (przelew na telefon).

Szczegóły w regulaminie sklepu pkt 8.2.

Sprzedawca na podstawie otrzymanej zgody od Adresata Docelowego dokona przelewu 10% wartości brutto tej transakcji na numer telefonu, z którego otrzymał zgodę na jego przechowywanie i przetwarzanie. Sprzedawca realizuje przelew jednorazowo i na jeden numer telefonu.

W przypadku, gdy Sprzedawca nie otrzyma zgody na przetwarzanie numeru telefonu od Adresata Docelowego w terminie 14 dni od daty dokonania transakcji lub treść zgody będzie nieprawidłowa, 10% wartości transakcji brutto, trafi do puli środków nieprzekazanych. Sprzedawca zobowiązuje się ostatniego dnia miesiąca dokonywać podsumowania wszystkich środków nie przekazanych, za okres kalendarzowy danego miesiąca i przekazywać je na dowolnie wybrany przez Sprzedawcę cel charytatywny, w terminie nie później niż do 10-tego dnia następnego miesiąca.

8.3 W przypadku, gdy Klient jako formę przekazania środków wybiera WYBIERZ Z LISTY ORGANIZACJI i wskazuje konkretną organizację z listy, Sprzedawca zobowiązuje się dokonać przelewu na rachunek bankowy wskazanej Organizacji.

8.4 Klient ma obowiązek poinformować Adresata Docelowego o wystąpieniu ewentualnego obowiązku podatkowego w przypadku gdy łączna kwota darowizn przekroczy 4902 zł zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn. Link do ustawy http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000644/O/D20180644.pdf

8.5 Transfer środków pieniężnych na rzecz Adresata Docelowego nastąpi nie później niż 10 dni roboczych po upływie terminu przysługującego Klientowi na odstąpienie od Umowy Sprzedaży o czym mowa w punkcie 9.1 niniejszego Regulaminu o ile Klient nie skorzystał z przysługującego mu prawa, tzn.: nie odstąpił od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827).

8.6 Transfer środków pieniężnych na terenie Polski nie jest objęty dodatkowymi opłatami. W przypadku transferu środków pieniężnych poza granicę Polski, kwota 10% wartości zakupionych Towarów, będzie pomniejszona o koszty transferu środków na wskazane konto poza granicami Polski.

8.7 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości przekazywanych środków oraz terminu ich przekazywania.

8.8 W przypadku gdy, Adresat Docelowy nie podejmie środków pieniężnych w terminie 7 dni, środki wracają na rachunek bankowy Sprzedawcy. Suma środków pieniężnych nie podjętych w danym miesiącu kalendarzowym przez Adresatów Docelowych, będzie raz w miesiącu na ostatni dzień kalendarzowy danego miesiąca przekazywane przez Sprzedawcę na dowolnie przez niego wybrany cel charytatywny o czym poinformuje on na stronie głównej Sklepu.

9 ZMIANA REGULAMINU

9.1 Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z powodów prawnych lub technicznych dotyczących funkcjonowania Sklepu.

9.2 Informacje o zmianach Regulaminu będą każdorazowo odpowiednio komunikowane na stronie głównej Sklepu w postaci komunikatu wyświetlanego przez 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Dokonanie zakupu w Sklepie przez Klienta po terminie wejścia w życie nowego Regulaminu jednoznaczne jest z zaakceptowaniem jego nowego brzmienia.

9.3 Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Klient może zrezygnować z każdej z usług, które Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną, w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym poprzez powstrzymanie się od korzystania z takiej usługi.

10.2 Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy spełnione są w momencie uiszczenia należności za Towar i dostarczenie oraz odbioru Towaru, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.

10.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy modyfikacja, personalizacja towaru w formie tekstowej lub graficznej przez Klienta nosi znamiona o charakterze obelżywym.

10.4 Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.

10.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.

10.6 W zakresie umów zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.

10.7 W razie sporu ze Sprzedawcą, Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Konsument może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do innego sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do Sprzedawcy, w zależności od woli Konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Jeżeli spór dotyczy wady Towaru, należy mieć na uwadze, iż skorzystanie z pomocy sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej możliwe jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego u Sprzedawcy. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do tych procedur dostępne są u organów je prowadzących, w tym na stronach internetowych, które one prowadzą. W pozostałych przypadkach, określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.).

10.8 Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Data wejścia w życie Regulaminu: 01.01.2019 r.